Резидент 2 года

27 Dec 2016  |  Опубликовано в Вопросы-ответы

Тема вопроса: Учебный процесс
Вопрос: Салеметсизбе?! Коярсурагым бар еди, жалпы резиденттерайына 2 рет кезекшилик кетусуи керек, КР кодексинде окыганымдай жукти жане 3 жаска деин гибалалары бар аналар тунги кезекшилик кешыкпай аккой саболады екен, сол кодекс резиденттерге де катысы бар ма? Мен жуктилигиме байланысты тунги кезекшиликке шыга алмаймын жане сол кезекшиликти кандай турлерде откизуиме болады? Тунги кезекшилик кешыкпаган жукти айелге, алайда айына откизилу керек 2 кезекшиликке кундиз тускен резидентке рапорт жазукан шалыктызанды? Рахмет!

Ответ:

Құрметті, резидентура тыңдаушысы!

Расымен де, Қазақстан Республикасы Еңбек Кодексінің 2015 жылғы 23 қарашадағы №414-ҚРЗ 76 Бабында, «Түнгі уақыттағы жұмысқа: он сегіз жасқа толмаған жұмыскерлер, жұмыс берушіге жүктілігі туралы анықтаманы ұсынған жүкті әйелдер жіберілмейді» көрсетілген.

Бірақ Қазақстан Республикасының Еңбек Кодексі еңбек аясында еркіндік пен құқық қаминималды кепілдік орнату үшін, еңбек қатынасы және еңбек қатынасы тарапының мүдделері мен құқығынқорғауғабағытталған. Еңбек кодексінің ережелері резидентура тыңдаушыларына қатысты емес, білім туралы Заңға сәйкес  (47 бап «Білімалушыларға: оқушылар, кадеттер, курсанттар, тыңдаушылар, студенттер, магистранттар, интерндер, резидентура тыңдаушылары және докторанттар») білім алушылар.

ҚР Заңнамасының талаптарына сәйкес білім алу жолында білім алушы: білімді меңгеруге, ептілікке, мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандарттарының талаптары мен сәйкес құқзыреттілік пен практикалық дағдыларға, ішкі тәртіп ережелерін сақтауға, басқа да талаптарды орындауға, білім беру ұйымының қарастырылған жарғымен және білім беру қызметін көрсету туралы шартымен міндеттенеді. Білім алушының міндеті бұзылған жағдайда, оған тәртіптік ықпалдағы шаралар, ішкі тәртіп ережелері мен қарастырылған және білім беру ұйымының жарғысымен, білім беру қызметін көрсеті туралы шартпен қарастырылған немесе басқа да шаралар қолданылуы мүмкін.

Резидентура — клиникалық мамандықтар бойынша жоғары оқу орнынан кейінгі тереңдетілген медициналық білім түрі, науқастың төсегінде оқуды жобалап түсіну және практикалық дағдыларды меңгеру болып табылады, нақты жағдайларда. Клиникалық базалардағы кезекшілік резидентурада барлық білім алушыларға өз бетінше жұмыстың міндетті түрі болып табылады және басқа қызмет түрімен орын ауыстырылмайды. Резидентура тыңдаушысының кезекшілігінің айлық нормасы бейіндідаярлыққа байланысты бекітіледі және терапевтік мамандық бойынша/педиатрлық бейінде-24 сағат, хирургиялық бейінде-48 сағатты құрайды.

«С.Ж. Асфендияров атындағы Қазақұлттық медициналық университеті» ШЖҚ РМК резидентурасында оқу үрдісін ұйымдастыру Ережесімен, резидентураның білім беру бағдарламаларымен резидентура тыңдаушысының күнделікті жұмысының орташа ұзақтығы бекітілген, дүйсенбі мен жұма аралығында – 9 академиялық сағат (7 сағат 30 минут астрономиялық). Клиникалық базаның жұмыс тәртібін ебайланысты, түскі үзіліс есебінен, резидентура тыңдаушысының жұмыс уақыты 16.30 дан ерте аяқталмайды. Сондықтан түнгі кезешілікті тек демалыс күндері немесе мереке күндері өтеуге болады.

Білімтуралы Заңның 47 бабының 5 тармағына сәйкес медициналық көрсеткішпен және басқа да айрықша жағдайларда білімалушыға академиялық демалыс беруге болады. Мемлекеттік білім беру тапсырысы негізінде білімалушы тұлғаға академиялық демалыс берілгенсоң, мемлекеттік білім беру тапсырысы бойынша ары қарай оқуға құқығы бар.

Ответ:

Уважаемый слушатель резидентуры!

Действительно в Статье 76 Трудового кодекса Республики Казахстан от 23 ноября 2015 года № 414-ЗРК указано, что «К работе в ночное время не допускаются: работники, не достигшие восемнадцатилетнего возраста, беременные женщины, предоставившие работодателю справку о беременности».

Но Трудовой кодекс Республики Казахстан регулирует трудовые отношения и направлен на защиту прав и интересов сторон трудовых отношений, для установления минимальных гарантий прав и свобод в сфере труда.Нормы Трудового кодекса не распространяются на слушателей резидентуры, которые согласно Закону об образовании являются обучающимися (статья 47 «К обучающимся относятся учащиеся, кадеты, курсанты, слушатели, студенты, магистранты, интерны, слушатели резидентуры и докторанты»).

В соответствии с требованиями Законодательства РК в области образования обучающиеся обязаны овладевать знаниями, умениями, практическими навыками и компетенциями в соответствии с требованиями государственных общеобязательных стандартов образования, соблюдать правила внутреннего распорядка, выполнять другие требования, предусмотренные уставом организации образования и договором о предоставлении образовательных услуг. За нарушение обязанностей обучающимися, к ним могут быть применены меры дисциплинарного воздействия, предусмотренные правилами внутреннего распорядка и уставом организации образования, либо иные меры, предусмотренные договором о предоставлении образовательных услуг.

Резидентура является послевузовской формой углубленного медицинского образования по клиническим специальностям и подразумевает обучение у постели больного и освоение практических навыков, в реальных условиях. Дежурства на клинических базах являются обязательным видом самостоятельной работы для всех обучающихся в резидентуре и не могут быть заменены другим видом деятельности. Месячная норма дежурств слушателя резидентуры устанавливается в зависимости от профиля подготовки и составляет по специальностям терапевтического/педиатрического профиля – 24 часа, хирургического профиля – 48 часов.

Правилами организации учебного процесса в резидентуре РГП на ПХВ «Казахский национальный медицинский университет имени С.Д. Асфендиярова», образовательными программами резидентуры установлена средняя продолжительность ежедневной работы слушателя резидентуры с понедельника по пятницу – 9 академических часов (7 часов 30 минут астрономических). В зависимости от режима работы клинической базы, с учетом обеденного перерыва, рабочий день слушателей резидентуры заканчивается не раньше 16.30. Поэтому ночные дежурства можно отработать только в выходные или праздничные дни.

В соответствии с п.5 статьи 47 Закона об образовании по медицинским показаниям и в иных исключительных случаях обучающемуся может предоставляться академический отпуск.  При предоставлении академического отпуска лицу, обучающемуся на основе государственного образовательного заказа, право на дальнейшее обучение по государственному образовательному заказу сохраняется за ним.

 


_ _ _

Loading