ТІРКЕУШІ КЕҢСЕ БАСҚАРМАСЫ
02.11.2022

Тіркеуші кеңсе

С.Ж. Асфендияров атындағы ҚазҰМУ  7 корпус  1 этаж

8(727)3387038 ішкі.тел 75-10, 73-55, 75-11, 75-12, 79-54

Тіркеуші кеңсесі С.Д. Асфендияров атындағы ҚазҰМУ-дың білім алушының оқу жетістіктерінің бүкіл тарихын тіркеумен айналысатын және білімді бақылаудың барлық түрлерін ұйымдастыруды және оның академиялық рейтингін есептеуді қамтамасыз ететін құрылымдық бөлімшесі болып табылады.

Тіркеуші Кеңсесінің мақсаты-ҚазҰМУ білім алушыларының оқу жетістіктерін тіркеу және қозғалысын есепке алу.

Бұл мақсаттар мен міндеттерге мыналар арқылы қол жеткізіледі:

* Дайындықтың барлық бағыттары бойынша білім алушыларды қолдауды қамтамасыз ететін нақты және уақтылы деректерді алу мақсатында автоматтандырылған базаны жаңарту;

* Статистикалық есептілікті жасау сапасын арттыру және ҚР БҒМ мен ДСМ-ге уақтылы тапсыру:

* 3-НК, 1-НК нысанындағы статистикалық есепті жасау;

* Білім алушылар контингенті бойынша әр түрлі ішкі және сыртқы сұрауларға жауаптар дайындау;

* Білім алушылардың бұйрықтарын дайындау және бекіту;

* Кафедра ПОҚ ведомостарын шығару және бағаларды білім алушылардың транскриптіне уақтылы импорттау, транскрипт беру, дипломға қосымшаларды  шығару;

* Түлектердің ведомостарын университеттің мұрағатына тапсыру;

* Академиялық ережелер мен рәсімдерді әзірлеуге және талдауға тұрақты қатысу;