Протокол об итогах закупа медицинских изделий «Система кохлеарной имплантации» и «Имплант костной проводимости» на 2024 год способом тендера № 1 от 20 марта 2024 года/ 2024 жылғы 20 наурыздағы № 1 тендер тәсілімен 2024 жылға арналған «кохлеарлық имплантация жүйесі» және «сүйек өткізгіштігін имплантациялау» медициналық бұйымдарды сатып алу қорытындылары туралы хаттама