Хабарландыру/Объявление
28.09.2023

Хабарландыру

7М07201-«Фармацевтикалық өндіріс технологиясы» мамандығымен «Парфюмерлік – косметикалық құралдар технологиясы» мамандығын дайындау бағыты бойынша СОП іске асыру шеңберінде магистратура және докторантура бөлімі Фармация мектебімен бірлесіп, Санкт-Петербург (Ресей) мемлекеттік химия-фармацевтика базасында ғылыми-зерттеу жұмысы шеңберінде 14 күн ғылыми тағылымдамадан өтуге ФӨТ ББ-дағы 2 курс магистранттары үшін конкурс жарияланады.

Тағылымдама С.Ж. Асфендияров атындағы ҚазҰМУ қаражаты есебінен 4 магистрант үшін (оқу ақысы, екі жаққа жол жүру ақысы), магистранттардың жатақханада тұруы қарастырылмаған. (магистранттар есебінен)

Іріктеу критерийлері: GPA (B+ төмен емес), магистрлік диссертациялық жұмысты орындау, халықаралық конференцияларға  және университет өміріне белсенді қатысқандығы жайлы мәлімет, мақала мен сертификаттардың болуы.

Конкурсқа қатысу үшін магистратура және докторантура бөліміне 2 қазаннан кешіктірмей ғылыми зерттеулерді орындау бойынша өтініш, транскрипт, есеп, мақалалардың, сертификаттардың көшірмелерін ұсыну қажет.

Барлық сұрақтар бойынша келесі байланыстар бойынша хабарласуға болады:

 

Фармацевтикалық технология кафедрасының меңгерушісі, профессор

Устенова Г. О., +77073072174, ішкі. 72-74

 

Фармацевтикалық технология кафедрасының меңгерушісі, PhD Алимова У.С., +77023610145, ішкі. 72-91

 

Докторантура және магистратура бөлімінің басшысы  Иванченко Н.Н

+77758823125, вн.72-68

Объявление

В рамках реализации СОП по направлению подготовки «Технология парфюмерно-косметических средств» специальности 7М07201 – «Технология фармацевтического производства» Отдел магистратуры и докторантуры совместно со Школой Фармации объявляется конкурс для магистрантов 2 курса ОП ТФП на прохождение научной стажировки 14 дней в рамках научно — исследовательской работы» на базе Санкт-Петербургского государственного химико-фармацевтического университета (Россия).

Стажировка будет реализована за счет средств КазНМУ имени С.Д. Асфендиярова (оплата за обучение, проезд в оба конца) за 4 магистранта, проживание магистрантов в общежитии оплата не предусмотрена (за счет магистрантов).

Критерии отбора: GPA(не ниже В+), выполнение магистерской диссертационной работы, наличии статьи и сертификатов за участие в международных конференциях, участие в жизни университета.

Для участия в конкурсе необходимо в отдел магистратуры и докторантуры не позднее 2 октября предоставить заявление, транскрипт, отчет по выполнению научного исследования, копии статей, сертификатов ит.д.

По всем вопросам можете обращаться по следующим контактам:

Заведующая кафедрой фармацевтической технологии, профессор Устенова Г.О., +77073072174, вн. 72-74

Завуч кафедры фармацевтической технологии, PhD Алимова У.С., +77023610145, вн. 72-91

Руководитель отдела докторантуры и магистратуры к.м.н Иванченко Н.Н.

+77758823125, вн.72-68